The following conditions apply to all agreements entered into by customers and FITNESSMOM.SE (”FITNESSMOM STORE”), registration number [880728-XXXX], Graffmans väg 43, 352 20 Växjö Sweden, regarding the purchase and delivery of goods from FITNESSMOM STORE’s website https://store.fitnessmom.se.

PURCHASE AGREEMENT


A Purchase agreement has been entered into and applies when you as a customer (”the Customer”) has fully paid the order of goods on the Website. After the payment has been completed, FITNESSMOM STORE delivers the goods and the Customer receives an order confirmation by e-mail confirming the purchase. FITNESSMOM STORE only delivers goods to persons with a minimum age of 18 years, as Swedish law requires such age to be met for entering into agreements. Furthermore, the Customer has to leave accurate information of an e-mail address.

PRICES & FEES


When ordering goods on the Website, the listed prices that are stated there for each product is current and valid. The price of a product is given in US dollars (USD) and is always including the current VAT applicable in Sweden (currently 25%). The prices do not include any applicable payment fees, transaction fees or similar fees that the customer’s bank may require for the payment transaction.

GOODS & DELIVERY

FITNESSMOM STORE offers goods in the form of diet, nutrition- and exercise programs on the Website http://fitnessmoms.wpengine.com for the Customer’s individual usage. FITNESSMOM STORE delivers the goods directly to the Customer’s e – mail address after the purchase when the payment is fully made for the goods.

PAYMENT
 & SECURED PAYMENTS


FITNESSMOM STORE has the right to charge the Customer for an order of goods from the Website before any delivery will be made. Completed payment is a prerequisite for an order to be handled and is therefore a condition for the delivery. The payment to FITNESSMOM STORE is handled by Stripe to guarantee a fast and secured payment transaction.

FITNESSMOM STORE ’s partner Stripe handles the purchase transaction on the Website and FITNESSMOM STORE is therefore not processing any payment data at the time of the purchase. The payment transaction is made through direct payment between Stripe and the Customer’s bank. Stripe collaborates with VISA, MasterCard, American Express and Discover Network.

Stripe is responsible for the payment transaction and that such transaction is encrypted and supports 3D-secure. Stripe always control that the Customer’s bank card is valid and has coverage for the purchase amount. In the event that there is not coverage for the purchase amount, FITNESSMOM STORE has the right to refuse the card purchase and Stripe will then deny the transaction. Stripe provides a secured payment solution for the Customer. To learn more about Stripe, read more here Stripe.com

RETURN & FAULTY OF GOODS

FITNESSMOM STORE applies no right for the Customer to return the goods or withdraw from the purchase agreement. In the event of faulty goods, i.e., obvious errors in the programs, the customer is requested to immediately complain to FITNESSMOM STORE by sending a message to the customer service at the e-mail address malin-ptonline@hotmail.com.

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY

FITNESSMOM STORE is not responsible for that the programs (the goods) is suitable for the Customer ‘s health. The Customer must contact a doctor if he/she is unsure whether a particular exercise or diet program fits the individual’s health.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

FITNESSMOM STORE is the owner of all intellectual property rights of all pictures, video material, illustrations, logotypes and texts that are available to the reader on the website www.fitnessmom.se or in the diet, nutrition- and exercise programs (the goods) that are sold on the Website. The programs, i.e. goods, are sold for the Customers individual use only and may not be communicated to any other. A written consent from FITNESSMOM STORE must be obtained if any other party would like to use such material. FITNESSMOM STORE will take legal action for any type of unauthorized use of its intellectual property rights.

DISCOUNT & GIFT CARD


If the Customer has a discount code or a gift card (so called “Coupon code”), it can be used as a payment method on the Website. The amount corresponding to the Coupon code is automatically deducted from the total purchase amount and can cover the entire purchase amount, which will be the Customer’s payment, or cover a small part, which means that the Customer needs to pay the remaining amount of the total sum by PayPal. Coupon codes cannot be combined with each other and the Customer cannot use two different Coupon codes on one single purchase. A Coupon code cannot be corrected on the purchase amount after the purchase (in retrospect).

FORCE MAJEURE


In the event of Force Majeure, e.g. natural disasters, walkout, illness of personnel, transportation disruptions regarding internet and web services, trade barriers or bans, government decisions or costly events or related similar event that is beyond FITNESSMOM STORE ‘s control and whether this event occurs in FITNESSMOM STORE ’s business or within FITNESSMOM STORE’s suppliers, FITNESSMOM STORE’s obligations to the Customer is postponed. If the event of Force Majeure is longer than one (1) month, the Customer as well as FITNESSMOM STORE, has the right to cancel the purchase and withdraw from the purchase agreement without any obligation to pay damages to the other party. If the purchase agreement is cancelled, the conditions between the parties shall be as if the purchase agreement never occurred (i.e. the customer will be refunded for the amount paid for the goods and FITNESSMOM STORE is not obliged to deliver the goods to the Customer).

CHANGES OF THE TERMS & CONDITIONS

FITNESSMOM STORE may change the terms and conditions. It is therefore recommended that the Customer reads them at the time of each purchase. If you as a Costumer have any questions regarding the terms and conditions you are welcome to contact FITNESSMOM STORE by sending an e-mail to malin-ptonline@hotmail.com.

RESERVATIONS

FITNESSMOM STORE has no liability for any mistakes in texts or illustrations. Any dispute is referred to the Swedish National Board for Consumer Disputes (ARN) or the European Consumer Centers Network (ECCN).

 

COMPANY INFORMATION


FITNESSMOM.SE

Graffmans väg

352 20 Växjö, Sweden

 

Reg nr: [88 07 28-xxxx]

 

 SWEDISH

KÖPVILLKOR

Följande villkor gäller för alla ingångna köpeavtal mellan köpare och FITNESSMOM.SE (”FITNESSMOM STORE”), org nr [88 07 28-xxxx], Graffmans väg 43, 352 20 Växjö, gällande köp och leverans av varor från http://fitnessmoms.wpengine.com.

AVTAL OM KÖP

Avtal om köp har träffats när du som kund har erlagt full betalning av din beställning av en vara på Webbsidan. FITNESSMOM STORE erbjuder varor i form av kost-och träningsprogram, vilka levereras till Kundens angivna e-postadress efter att Kunden betalat för varan. Kunden får då även en orderbekräftelse som bekräftar köpet via e-post. FITNESSMOM STORE levererar enbart varor till personer över 18 år, då man enligt svensk lag måste vara myndig för att ingå avtal, samt med förutsättning att Kunden har lämnat riktiga uppgifter om e-postadress.

PRISER & AVGIFTER

Vid beställning av varor på Webbsidan gäller de priser som där anges. Priset per vara anges i US dollar (USD) och är alltid inklusive gällande svensk mervärdesskatt (för närvarande 25 %). Eventuell betalningsavgift, transaktionsavgift eller därmed liknande avgift som Kundens bank kan kräva för att genomföra betalningstransaktionen kan tillkomma.

VAROR & LEVERANS

FITNESSMOM STORE erbjuder varor i form av kost-och träningsprogram på webbsidan

http://fitnessmoms.wpengine.com för Kundens enskilda bruk. FITNESSMOM STORE levererar varorna direkt till Kundens e-post när Kunden erlagt full betalning för sitt köp.

BETALNING & SÄKERHET

FITNESSMOM STORE har rätt att ta betalt av Kunden i samband med Kundens beställning av en vara på Webbsidan. Fullt erlagd betalning är en förutsättning för att beställningen ska anses fullständig och för att varan ska levereras till Kunden via e-post. Betalningen till FITNESSMOM STORE hanteras av samarbetspartnern PayPal för att garantera snabb och säker betalning.

Då FITNESSMOM STOREs samarbetsparter Stripe hanterar transaktionen avseende betalning hanteras inga kortuppgifter av FITNESSMOM STORE vid köptillfället. Stripe erbjuder Kunden en möjlighet att göra betalning genom direktbetalning med Kundens bank. Stripe samarbetar med VISA, MasterCard, American Express och Discover Network.

Stripe är ansvarig för att betalningstransaktionen är krypterad och har stöd för 3D-secure, allt för Kundens säkerhet. För alla korttransaktioner tillämpar Stripe SSL (Secure Socket Layer) och alla transaktioner är krypterade. Stripe kontrollerar alltid att Kundens bankkort är giltigt och att det finns täckning för köpesumman hos Kundens bank. För det fall täckning inte finns för köpesumman förbehåller sig FITNESSMOM STORE rätten att neka kortköp, vilket sker genom att Strupe nekar transaktionen. För mer information hänvisas till  stripe.com

ÅNGERRÄTT & FEL I VARA

FITNESSMOM STORE tillämpar ingen ångerrätt efter avslutat köp. Vid fel i vara, dvs. uppenbara skrivfel, ombeds Kunden att omedelbart reklamera detta till FITNESSMOM STORE. Kunden reklamerar fel i vara genom att skicka ett meddelande till kundtjänst på e-postadressen malin-ptonline@hotmail.com.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

FITNESSMOM STORE ansvarar inte för att programmen (varorna) passar Kundens hälsa. Kunden ansvarar själv för att kontakta läkare om denne är osäker på huruvida ett visst tränings- eller kostprogram passar individens hälsa.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

FITNESSMOM STORE äger alla rättigheter till bilder, videomaterial, logotyper och texter som finns på www.fitnessmom.se eller i de kost-och träningsprogram som säljs på Webbsidan. Kost-och träningsprogrammen säljs för Kundens enskilda bruk och får ej spridas vidare till annan. Ett skriftligt godkännande från FITNESSMOM STORE måste alltid inhämtas om någon övrig part vill använda dessa. FITNESSMOM STORE vidtar rättsliga åtgärder för alla typer av otillåten användning av de immateriella rättigheterna.

RABATTER & PRESENTKORT

Om Kunden har en rabattkod eller ett presentkort (s.k. Kampanjkod) som denne vill använda, sker detta som betalningssätt i kassan på Webbsidan. Beloppet motsvarande Kampanjkoden dras automatiskt från totalsumman av köpet i kassan och kan täcka hela köpbeloppet, vilket blir Kundens betalsätt, eller täcka en mindre del, vilket medför att Kunden behöver erlägga resterande belopp av totalsumman genom betalningsalternativen som tillhandahålls via PayPal. Kunden kan inte använda två olika Kampanjkoder (rabattkoder eller presentkort) på ett och samma köp. Ett presentkort eller en rabattkod kan ej korrigeras på köpesumman i efterhand.

FORCE MAJEURE

För det fall Force Majeure inträffar, dvs. naturkatastrof, strejk, sjukdom hos personal, transportstörningar i form av problem med webbservrar och internet, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter eller därmed liknande händelse utom FITNESSMOM STOREs kontroll och oavsett om detta förekommer hos FITNESSMOM STORE eller hos FITNESSMOM STOREs underleverantörer, skjuts FITNESSMOM STOREs förpliktelser till Kunden upp. Om Force Majeure råder längre än 1 månad har Kunden såväl som FITNESSMOM STORE rätt att häva köpeavtalet utan någon skyldighet att betala skadestånd.

 Om köpeavtalet hävs återgår förhållandena till den situation som om köp aldrig skett (dvs. du som kund återfår beloppet som erlagts vid köpet och FITNESSMOM STORE frånträder åtagandet att leverera varor till Kunden).

ÄNDRING AV KÖPVILLKOR

FITNESSMOM STORE förbehåller sig rätten att ändra köpvillkoren, varför det rekommenderas att kunden tar del av dessa innan köp sker. Har du som Kund några frågor gällande betalningsvillkoren är du självklart välkommen att höra av dig till FITNESSMOM STORE på malin-ptonline@hotmail.com

RESERVATIONER

FITNESSMOM STORE reserverar sig för eventuella felaktigheter i texter och bilder. Eventuella tvister hänvisas till Allmänna reklamationsnämnden.

BOLAGSINFORMATION

 FITNESSMOM.SE

Graffmans Väg 43

352 20 Växjö

 

Org nr: [88 07 28-xxxx]

Företaget är  momsregistrerat.

0